text.skipToContent text.skipToNavigation

Versie : 6th July 2020

Algemene Voorwaarden voor www.Hills4You.com/BE

Alle informatie die Hills4You.com/BE communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Hills4You.com/BE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan de PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Hills4You.com/BE verzonden e-mails. Het gebruik van deze site is gebonden aan een aantal voorwaarden (zie Deelnamevoorwaarden). Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Kijk op Hills4You.com/BE voor de Privacy Policy. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Hills4You.com/BE.

Hills4You.com/BE staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Hills4You.com/BE en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Hills4you.be kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

 1. ALGEMEEN

De website is bedoeld om gebruikt te worden door in België wonende personen, omdat de informatie in verband met de producten en diensten, enz. alleen op hen van toepassing is. Alle eventuele geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Hill’s Pet Products N.V. te Brussel (Hill´s) exploiteert een website, www.Hills4You.com/BE, (website) als onderdeel van het Mijn Hill’s Voer-programma (programma). Onderhavig programma biedt veterinaire professionals de mogelijkheid om Hill’s producten met korting te bestellen voor eigen gebruik. Op de zakelijke band tussen Hill's en de klant (klant) in verband met de aankoop van producten via deze website zijn alleen de hieronder volgende Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie die van kracht is op het moment van het plaatsen van de bestelling. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij Hill's er uitdrukkelijk en schriftelijk mee ingestemd zou hebben. Hill’s behoudt zich het recht voor om uitbetaling te weigeren bij enig vermoeden van misbruik. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer, zonder dat Hill’s verplicht is om een waarschuwing te geven. Hill’s kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de tijdelijke of permanente nietuitvoering, of voor de stopzetting, van de in het kader van het programma aangegane verplichtingen indien een dergelijke nietuitvoering het gevolg is van overmacht of toevallige omstandigheden. De volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige omstandigheden : 1) volledig of gedeeltelijk verlies of vernietiging van de informaticasystemen of de databanken van de organisator, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogen of terroristische acties 7) al dan niet aangekondigde stakingen, 8) lockouts, 9) blokkeringen, 10) opstanden en rellen, 11) storingen in de energievoorziening (zoals elektriciteitsstoring), 12) defecten aan het internet of de systemen voor de opslag van gegevens, 13) defecten aan het telecommunicatiesysteem, 14) geen verbinding meer met het internet netwerk of telecommunicatienetwerk waarvan de organisator afhangt 15) elke andere reden buiten de redelijke controle van de organisator om, zoals bijvoorbeeld informatica piraterij. Hill’s kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte, materiële of morele schade als het programma wordt geannuleerd, tijdelijk of definitief niet beschikbaar is, niet verloopt volgens de vermelde regels of, in meer algemene termen, als de deelname aan het programma voorlopig of definitief onmogelijk wordt. Door deel te nemen aan het programma, zijn de deelnemers gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en accepteren zij deze. Hill’s is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden het programma te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

DEELNAMEVOORWAARDEN MIJN HILL’S VOER-PROGRAMMA

 • Deelname aan het programma staat open voor eenieder die werkzaam is als veterinaire professional bij een dierenartspraktijk in België.
 • Het programma wordt alleen aangeboden en is alleen beschikbaar via de Hill's vertegenwoordiger
 • Deze dierenartsenpraktijk richt zich voornamelijk op de behandeling en verzorging van kleine gezelschapsdieren. Deze dierenartspraktijken zijn klant bij Hill’s.
 • Medewerkers van een dierenartspraktijk mogen alleen deelnemen na uitdrukkelijke goedkeuring van de eigenaar van de dierenartspraktijk.
 • Het programma is van toepassing op producten van de merken Hill’s Prescription Diet, Hill’s Vet Essentials, Hill’s Science Plan en Hill’s Ideal Balance.
 • Alle prijzen die op de website staan aangegeven, zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW.

• In het programma ontvangen de geregistreerde deelnemers een vaste korting/refund, afhankelijk van merk, species (hond/kat) en zak grootte.
Onderstaande tabel geeft aan welke refund/korting u krijgt per merk/species/formaat.

Hond

Kat

 

Prescription Diet

Vet Essentials & Science Plan

 

Prescription Diet

Vet Essentials & Science Plan

   

82/85 gr natvoer

0,60 €

0,60 €

156 gr natvoer

1,50€

NA

156 gr natvoer

1,00 €

NA

350-370 gr Natvoer

1,65€

1,40 €

Multipack maaltijdzakjes

NA

5,50 €

800 gr.

NA

3,50 €

300-400 gr

3,00 €

2,00 €

< 2,5 kg

8,00 €

7,50 €

1,4-2,5kg

11,00 €

9,00 €

3-5 kg

18,00 €

10,00 €

3-3,5 kg

NA

15,00 €

6-7 kg

20,00 €

20,00 €

4-7 kg

26,00 €

27,00 €

10 kg

34,00 €

25,00 €

8-10 kg

36,00 €

35,00 €

12-13kg

36,00 €

30,00 €

15 kg

NA

44,00 €

14-18kg

NA

33,00 €

   

Hill’s Treats: 2,25 €

 • De Hill’s producten waar de korting van toepassing is, zijn enkel bedoeld voor eigen gebruik en bestemd voor maximaal 2 huisdieren. Het is niet toegestaan om via het programma Hill’s producten voor derden te kopen.
 • Hill’s Prescription Diet producten mogen enkel gekocht worden na een onderzoek van de hond of kat en een diagnose gesteld door een dierenarts.
 • Uitbetaling van de korting (‘refund’) kan alleen geschieden wanneer de deelnemer voldoet aan alle gestelde eisen (zoals: overeenkomen van gekochte Hill’s product op factuur met het op de website bestelde product; overeenkomen naam kliniek op factuur met vermelde kliniek in registratie; overeenkomen van persoonlijke naam op de factuur met naam in registratie).
 • Uitbetaling van de korting (‘refund’) kan alleen geschieden wanneer de factuurdatum binnen een tijdsperiode valt van 8 weken vóór of 8 weken na de besteldatum op Hills4You.com/BE.

 

 1. GELDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

O.a. door de verdere ontwikkeling van onze website of de implementatie van nieuwe technologieën kan het nodig blijken om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Hill’s behoudt zich dan ook het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde voor de toekomst te wijzigen. We raden u dus aan om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd opnieuw door te nemen.

 1. BEHEER

De website www.Hills4You.be wordt beheerd door Hill's Pet Products (Benelux) N.V. Hills4You.com/BE is onderdeel van het Mijn Hill’s Voer-programma. Dit programma biedt veterinaire professionals de mogelijkheid om de kwaliteit van de Hill’s producten zelf te ervaren voor een betere aanbeveling en met korting te bestellen voor eigen gebruik.

 1. AUTEURSRECHTEN, MERKENRECHTEN, ENZ.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud ervan mag alleen in overeenstemming met onderhavige Algemene Voorwaarden gebruikt worden. Hill’s garandeert in geen geval dat het mogelijke gebruik van deze website geen inbreuk vormt op eender welke rechten van Hill’s of andere partijen. Beelden, tekst, geluid, software en ander materiaal van de website zijn ofwel eigendom van Hill’s, ofwel worden ze met de uitdrukkelijke toestemming van de houders van de respectieve rechten erop gebruikt. U mag het vermelde materiaal uitsluitend gebruiken voor zover dat in onderstaande Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk wordt toegestaan. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal kan gepaard gaan met een inbreuk op auteurs- of andere eigendomsrechten.

Alle merken en benamingen die op de website gebruikt worden, behoren toe aan Hill’s of worden met de uitdrukkelijke toestemming van de houders van de respectieve rechten erop gebruikt. Het gebruik van deze merken of benamingen is ten strengste verboden, tenzij dit zou gebeuren met schriftelijke toestemming van Hill’s of een derde aan wie de merken of benamingen in kwestie toebehoren.

U mag de inhoud van de website downloaden of er kopieën van maken, maar dan wel alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Kopieën maken voor andere doeleinden, is niet toegestaan en verder mag ook de inhoud in geen geval gewijzigd worden.

 1. INHOUD VAN DE WEBSITE

De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie voor de gebruiker, zonder dat daarmee enige garantie gegeven of verantwoordelijkheid aanvaard wordt. Hill’s heeft haar best gedaan om de inhoud van deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te maken. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat de inhoud geen fouten of lacunes bevat. Hill’s behoudt zich het recht voor om inhoud van deze website op eender welk moment te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

De inhoud van deze website mag in geen geval als vervanging voor medische of andere professionele adviesverlening en/of behandeling beschouwd worden. De informatie in kwestie mag bijgevolg niet als uitgangspunt gebruikt worden voor diagnoses of behandelingen.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

Het gebruik van deze website gebeurt op eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Noch Hill’s, noch een met haar gelieerde onderneming kan aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die er in verband met de toegang tot en/of het gebruik van de inhoud van deze website zou ontstaan. Hill’s garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.

 1. E-MAILS

Wij proberen alle nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens zodanig op te slaan, dat ze noch voor derden, noch voor het grote publiek toegankelijk zijn. Mocht u met ons per e-mail contact willen opnemen, willen wij u er niettemin graag even op wijzen dat bij deze vorm van communicatie de vertrouwelijkheid van de bezorgde informatie niet volledig gewaarborgd kan worden. Wij raden u daarom aan om ons vertrouwelijke informatie uitsluitend per post toe te sturen.

 1. LINKS

Op verschillende plaatsen op deze website kan de website gelinkt zijn met homepagina's van derden, die weliswaar verband houden met bepaalde inhoud van onze website, maar waarover wij verder geen controle hebben. Dergelijke links zijn dus uitsluitend als service voor de gebruiker van onze website bedoeld. Dat onze website links naar andere homepagina's bevat, betekent niet dat wij de inhoud van deze homepagina's ondersteunen, bevestigen of aanbevelen. Noch Hill’s, noch een van haar zusterondernemingen kan aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van dergelijke externe homepagina's, noch voor eender welke schade die er in verband met de toegang tot en/of het gebruik van de inhoud van dergelijke homepagina's zou ontstaan.

 1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Bij het bezoeken van ons online aanbod worden het op dat moment door de Klant gebruikte IP-adres, de datum en het tijdstip, het type van browser en het besturingssysteem van de pc alsook de geraadpleegde pagina's tijdelijk geprotocolleerd en opgeslagen tot aan hun automatische wissing. Aan de hand van deze gegevens kunnen we echter geen natuurlijke personen identificeren en dat is ook niet de bedoeling. 

De meeste van de door Hill’s ter beschikking gestelde online diensten kunnen zonder persoonlijke registratie en bekendmaking van de identiteit bezocht worden. Het gebruik van de website voor het programma is echter uitsluitend voorbehouden aan Nederlandse dierenartspraktijken en vereist een registratie en legitimatie. Daarom moet er voor het gebruik van deze shop een formulier ingevuld worden, waarbij bepaalde velden verplicht en andere vrijwillig ingevuld moeten worden. Bovendien moeten er telkens een e-mailadres en een wachtwoord gekozen worden. Als in het formulier de verplicht in te vullen velden leeg gelaten of niet waarheidsgetrouw ingevuld worden, wordt de toegang tot de geselecteerde website mogelijk geweigerd. Hierdoor zal Hill’s ook de op de website aangeboden diensten niet kunnen leveren.

Alle toegangsgegevens of andere karakteristieken zijn persoonlijk en vertrouwelijk en mogen onder geen beding aan derden doorgespeeld of bekendgemaakt worden. Hill’s wijst elke aansprakelijkheid voor schade omwille van misbruik van de toegangsgegevens van de hand.

De persoon gerelateerde gegevens die de Klant ons bijvoorbeeld bij een bestelling of per e-mail meedeelt (zoals naam en contactgegevens), worden alleen voor de correspondentie met de Klant verwerkt, alsook voor het doel waarvoor de Klant de gegevens in kwestie ter beschikking stelde. 

Wij garanderen dat we de persoon gerelateerde gegevens verder niet aan derden doorgeven, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zouden zijn of dat de Klant daar op voorhand uitdrukkelijk mee ingestemd heeft. Voor zover wij voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocessen een beroep doen op diensten van derden, worden de bepalingen van de Nederlandse wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ('Wet Bescherming Persoonsgegevens') nageleefd.

Persoon gerelateerde gegevens die ons via onze website meegedeeld werden, worden maar zolang opgeslagen als nodig voor de vervulling van het doel waarvoor ze ons toevertrouwd werden. Voor zover er rekening gehouden moet worden met handels- en fiscaalrechtelijke bewaringstermijnen, kunnen bepaalde gegevens tot tien jaar lang opgeslagen blijven. Persoon gerelateerde gegevens worden in principe in databanken van Hill’s of van een door Hill’s ingeschakelde onderneming bewaard. Bij de registratie van deze gegevens kan het om organisatorische en technische redenen gebeuren dat persoon gerelateerde gegevens - meestal louter tijdelijk - in landen buiten Zwitserland en de EU geregistreerd worden. In principe vergewissen we ons er echter van dat uw gegevens een toereikende mate van bescherming genieten, waar ze ook opgeslagen mogen zijn.

 1. RECHT OP INFORMATIE EN ANDERE RECHTEN VAN DE KLANT

Mocht de Klant niet langer akkoord zijn met de opslag van de persoonsgebonden gegevens of mochten deze niet langer kloppen, dan zullen wij op basis van een respectieve beslissing in het kader van de wettelijke bepalingen de gegevens in kwestie wissen, corrigeren of blokkeren. Indien gewenst, ontvangt de klant gratis informatie over alle persoonsgebonden gegevens die wij over hem opgeslagen hebben. Bij vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van de persoon gerelateerde informatie of voor het raadplegen, verbeteren, blokkeren of wissen van gegevens kan de klant zich tot het volgende adres wenden: 

Hill’s Pet Products N.V.

Vorstlaan 165

1160 Brussel

België